Zorg voor leerlingen

Toetsen en rapportages

Overleg met de ouders/ verzorgers over de ontwikkeling van hun kind vinden we belangrijk. Middels onderstaand overzicht ziet u hoe dat plaats vindt:

 

Zodra het schooljaar is gestart plannen de leerkrachten gesprekken met ouders van leerlingen die extra zorg behoeven. In november is er met alle ouders een voortgangsgesprek over uw kind. U ontvangt dan geen rapport. Er zijn 2 rapporten voor de leerlingen van de groepen 2 t/m 8, in januari/februari en juni/juli. Bij het rapport van januari/februari worden alle ouders verwacht om het rapport met de leerkracht te bespreken tijdens een 10-minutengesprek. Voor het rapport van juni/juli vinden er alleen gesprekken plaats met ouders van leerlingen die extra zorg behoeven, op uitnodiging van de leerkracht. Het rapport van juni/juli krijgen de kinderen mee naar huis. Er zijn dan verder geen  oudergesprekken.

 

Groep 1 heeft één rapport, in juni. De ouders van deze kinderen krijgen wel 2 x een uitnodiging voor de 10-minutengesprekken.

 

De contactgesprekken vinden plaats met ouders en groepsleerkracht(en).

 

U kunt altijd zelf contact opnemen met de leerkracht om over uw kind van gedachten te wisselen. De school neemt zeker contact met u op als daar aanleiding voor is.

 

Wij houden gegevens bij van alle groepen en leggen de ontwikkeling van elke leerling vast: algemeen en specifiek. Daarnaast gebruiken we een leerlingvolgsysteem met leerstof-onafhankelijke toetsen. Deze toetsen worden afgenomen volgens een jaarlijkse toetskalender. De resultaten zien de ouders terug in de rapporten. De toetsresultaten zijn ook een hulpmiddel om de kwaliteit van het onderwijs op de school te bewaken.

Schoolarts, logopedist

De schoolarts houdt regelmatig spreekuur op school. Indien nodig kunnen ouders daar een beroep op doen. Wij kunnen – mocht het nodig zijn – een jeugdarts en een jeugd-verpleegkundige inschakelen via de GGD-Arnhem. Soms heeft een kind problemen met het gehoor, de stem, de taal of de spraak. Hoe eerder we dat ontdekken en behandelen, hoe beter! De leerkrachten kunnen, in overleg met de ouders, een kind aanmelden voor een screeningsonderzoek door de logopediste. 

Speciale zorg: soms heeft een kind het nodig

Zorg op school. Als de leerkracht constateert dat een kind belemmeringen ondervindt in de ontwikkeling, dan probeert die dit op te lossen door de stof te herhalen of door extra instructie te geven. Wij werken dan aan de hand van een ‘zorglijn’: een stappenplan voor de organisatie van onze leerlingenzorg. Kinderen die het nodig hebben, ondersteunen we via handelingsplannen en minimumprogramma’s. Wanneer ook dat onvoldoende resultaat oplevert, zal de leerkracht het kind aanmelden voor individuele onderwijszorg. Samen zoeken we naar een goede aanpak. Natuurlijk bent u als ouder dan al lang op de hoogte gebracht. Binnen school is ook hulp mogelijk van de intern begeleider. Deze speciale aandacht geldt bijvoorbeld ook voor kinderen met sociaal-emotionele problemen en hoogbegaafde kinderen.

 

Bovenschoolse zorg. Onze school neemt deel aan het Samenwerkingsverband PassendWijs. Wanneer op school de extra hulp niet het gewenste resultaat oplevert, kan in overleg met het Zorgteam gekeken worden welke aanpak voor het kind mogelijk beter is.

 

Wat is Passendwijs

(NB. overgenomen van de website van ons samenwerkingsverband Passendwijs)

Met de invoering van passend onderwijs is iedere school verplicht om een schoolondersteuningsprofiel (SOP) op te stellen. In het schoolondersteuningsprofiel staat welk aanbod aan onderwijs, zorg en ondersteuning de school kan bieden. Samenwerkingsverband Passendwijs legt van alle aangesloten scholen de profielen bij elkaar om te zorgen dat alle kinderen binnen het samenwerkingsverband de beste plek voor onderwijs en (extra) ondersteuning krijgen. Zo wordt duidelijk of alle leerlingen een passende plek kunnen krijgen.

 

Basisondersteuning

In het schoolondersteuningsprofiel staat beschreven op welke wijze onze school de basisondersteuning verzorgt aan de hand van basisindicatoren die voor elke school binnen ons samenwerkingsverband geldt. Ook wordt hierin vermeld welke expertise onze school heeft en welke ontwikkelpunten de school voor zichzelf heeft bepaald m.b.t. de basisondersteuning.

Het schoolondersteuningsprofiel is te vinden op onze website.