Voor ouders

Leerplicht

In de leerplichtwet staat dat uw kind vanaf 5 jaar de school moet bezoeken. De school is wettelijk verplicht hierop toe te zien. Bij onduidelijkheden of problemen kan de leerplichtambtenaar worden ingeschakeld. Soms geldt een uitzonderingen op deze verplichte deelname aan het onderwijs:

  • Gewichtige omstandigheden: dit zijn situaties die buiten de wil van de ouders/verzorgers en/of de leerling vallen;
  • Op vakantie onder schooltijd: in verband met de specifieke aard van het beroep van (één) van de ouders kan een verzoek om verlof buiten de reguliere vakantie worden ingediend;
  • Verlof in verband met religieuze verplichtingen: wanneer een leerling plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst- of levensovertuiging bestaat de mogelijkheid om verlof aan te vragen. Als richtlijn wordt hier één dag vrij voor gegeven.

De leerplichtambtenaar gaat strikt  toezien op het naleven van de leerplicht. Speerpunt hierbij zijn alle verlofaanvragen om een dag eerder op vakantie te kunnen gaan. Deze worden dus niet  gehonoreerd.

Verzuim

Kan een kind door onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte) niet naar school komen, dient de school voor schooltijd op de hoogte te worden gebracht, bij voorkeur telefonisch(0313-41 40 77). Als een kind bij het begin van de les zonder bericht afwezig is neemt de leerkracht zo snel mogelijk (telefonisch) contact op met de ouders/verzorgers van het kind, ter voorkoming van spijbelen. Bij regelmatige afwezigheid nemen we contact op met de ouders. Bij ongeoorloofd schoolverzuim nemen we contact op met de leerplichtambtenaar.